Select Language


Training session takes place for Principals and Admin staff on Personal Info

Training session takes place for Principals and Admin staff on Personal Info

The Eastern Cape Department of Education is holding a two-hour training session for Principals and Admin staff on the Protection of Personal Information (POPI) Act and encryption of SA School Administration and Management System (SASAMS) at the Mandla Makupula Education Leadership Institute in East London from the 29-31 August 2022.

Author: Cheera-Dee Robinson

Date: 30/08/2022

ECDoE capacitates Women with leadership skills

ECDoE capacitates Women with leadership skills

Eastern Cape Department of Education (ECDoE) held a Provincial Women Capacity building and Wellness programme at the Mpekweni Beach Resort, Amathole West District

Author: Nelisiwe Sanyaka

Date: 20/08/2022

ECDoE launches Campaign on Antidrug and Alcohol Abuse

ECDoE launches Campaign on Antidrug and Alcohol Abuse

The Eastern Cape Department of Education in partnership with Let Us Find Them Organization, Department of Community Safety and South African Police Services (SAPS) held 7 Schools Contest as an Antidrug and Alcohol Abuse Campaign in Cala community complex, Chris Hani West.

Author: Nelisiwe Sanyaka

Date: 17/08/2022

Indoda yoqobo iyaphilisa ekuhlaleni - Inkomfa yokuqala yamaKrwala

Indoda yoqobo iyaphilisa ekuhlaleni - Inkomfa yokuqala yamaKrwala

Isebe Lezemfundo lase Mpuma Koloni, libambe inkqubo yokuxoxa namakrwala (Boys Camp) angu 250, kuTsolo,kude kufuphi neengxangxasi iTsitsa eOR Tambo Inland Education District

Author: Thando Ngcume

Date: 13/08/2022

iSebe lezeMfundo liququmbele inyanga yeKhala ngokubhiyozela ubomi buka Rholihlahla Mandela

iSebe lezeMfundo liququmbele inyanga yeKhala ngokubhiyozela ubomi buka Rholihlahla Mandela

Iphondo iMpuma Koloni lelinye lamaphondo axhonkxe akhupha iinkokheli eziphume izandla ekulweni uRhulumente wobandlululo obufudula ukhokhelwe ngabantu abaMhlophe. 

Author: Pumzile Ludidi

Date: 04/08/2022

Learners from Chris Hani District attend Awareness campaign on crime

Learners from Chris Hani District attend Awareness campaign on crime

The Eastern Cape Department of Education in partnership with the Department of Community Safety and the South African Police Services held a Youth Empowerment programme in Gominamba Senior Secondary School in Tsomo, Chris Hani East Education District.

Author: Thando Ngcume

Date: 01/08/2022