Select Language


AmaSebe kaRhulumente abambisene ukulwa ukukhulelwa kwabafundi besikolo

Author: Pumzile Ludidi
Date: 27/07/2023

ISebe lezeMfundo libambisene namanye amaSebe kaRhulumente abandakanya kuwo eleZophuhliso lezeNtlalo , elezeMpilo, elezaMapolisa, elezeNkokheli zeMveli, kwa kunye namanye amaSebe azimeleyo abambe Indaba enjongo zayo ikukulwa nokusiphula neengcambu ukukhulelwa kwabantwana ezikolweni.

Le Indaba ibanjelwe e-Nolitha Special School, eMount Allyif phantsi ko Masipala i-Alfred Nzo West.

Le ngingqi yenye yeendawo uphando lweSebe lezeMfundo elufumanise ukuba inezinga eliphezulu lokukhulelwa kwabafundi ezikolweni.

Kungeso eli Sebe LezeMfundo libone kubalulekile ukuba lifinyeze imibhinqo likrwece oogxa balo kuxukushwe kuxoxwe ze kuziwe nezisombululo zale ngxubakaxaka.

#phambiliNgemfundo
#dleKoxinizelelo
#Bonke ndabethu.